Bungyjump från mobilkran

En mobilkran kombinerat med plattform och utrustning för bungyjump eller "dinner in the sky”, betraktas i lagens mening som en enda enhet och definieras som en tivolianordning.

Tivolianordningar ska besiktigas mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar (RPSFS 2012:15, FAP 513-1). Föreskriften gäller från den 5 juni 2012. Samtidigt upphörde RPSFS 2011:6 att gälla.

En mobilkran är normalt inte konstruerad och tillverkad (se kranens bruksanvisning) för att lyfta personer som en del av en tivolianordning enligt kraven i FAP 513-1. Därför är bungyjump etc. från mobilkran enligt Arbetsmiljöverkets bedömning ett brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6) 17§.

Mobilkranföreningens styrelse rekommenderar medlemmarna att inte ställa mobilkran till förfogande för bungyjump.

Det är oklart på vilka grunder en ny första besiktning ska utföras för att mobilkranen ska kunna betraktas som en tivolianordning. Därmed saknas grund för hur ett mobilkranföretag ska kunna uppfylla regelverket för tivolianordningar (SS-EN 13814:2005), mobila arbetsplattformar (EN 280), lyftanordningar (AFS 2006:6) och arbetsutrustningar (AFS 2006:4). 

Mobilkranföretagens kvalitetssystem är normalt inte anpassade för tivoli till allmänheten.

(Uppdaterat 2012-07-06)


 

BAKGRUND

År 2009
Rikspolisstyrelsen, Arbetsmiljöverket och SWEDAC kom i juni 2009 med ett förtydligande om vilka regler som gäller för besiktning av vissa typer av personförande eller personbärande anordningar som bedöms vara sådana tivolianordningar som avses i 2 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617). Tivolianordningen ska besiktigas mot Rikspolisstyrelsens föreskrifter om besiktning av tivolianordningar, FAP 513-1.

Som en direkt konsekvens av skrivningen i FAP 513-1, beslöt Mobilkranföreningens styrelse om en rekommendation till medlemmarna att inte ställa mobilkran till förfogande för sådana evenemang eftersom följdkraven inte gick att uppfylla avseende:

- en ny första besiktning (tekniska krav på lyftspelet, fler gränslägesbrytare, slaklinebrytare, fånganordning, flerfaldig säkerhet mot brott på lyftlinan) utbildning som tivoliförare etc.)

- användning (för det ändamål och under de förutsättningar den är avsedd och lämpad för, personer får endast lyftas med en anordning som är konstruerad och tillverkad för detta)

År 2011
Hösten 2011 reviderade Rikspolisstyrelsen FAP 513-1 bl. a. med ett tillägg i 4§ där ett besiktningsorgan kan, trots att någon standard inte direkt är appliceringsbar, bedöma om en tivolianordning uppfyller minst samma säkerhetsnivå som anges i tivolistandarden. Besiktningsföretagen deklarererade att en sådan bedömning måste göras av Rikspolisstyrelsen och Arbetsmiljöverket.

År 2012
I maj 2012 remitterades en bungyjump-standard från Nya Zeeland/Australien som ett alternativ till tivolistandarden. Besiktningsföretagen vidhöll sin åsikt om att de inte kan göra denna bedömning. Arbetsmiljöverket fastslog att enligt deras syn kan inte den Nya Zeeländska/Australiensiska standarden tillämpas i Sverige.

FEM, en europeisk sammanslutning för tillverkare av lyftanordningar, har i ett rådgivande dokument (FEM N 0442) i februari 2012 gjort en liknande bedömning med slutsatsen att det alltid krävs en ny första besiktning som en tivolianordning av ett ackrediterat besiktningsorgan (i Sverige Dekra eller Inspecta).

pdfESTA FEM N 0442 Positionpaper Lifting Person - Guideline 2012-02-24

 Länkar

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om använding av arbetsutrustning (AFS 2006:4)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning av lyftanordningar och lyftredskap (AFS 2006:6)

Ordningslag (1993:1617)

Mobila arbetsplattformar - Dimensionering - Stabilitetskriterier - Utförande - Säkerhet - Kontroll och provning (SS-EN 280+A2:2009)

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av tivolianordningar (RPSFS 2012:15, FAP 513-1)

Tivolianordningar - Säkerhet (SS-EN 13814:2005)