Kranarbete vid flygplats

Generellt gäller att den som ansvarar för resande av höga objekt i en flygplats närhet, exempelvis en kran, ska kontakta flygplatshållaren (samråd med flygtrafikledningen) innan kranen reses för att diskutera arbetsplatsen, kranens planerade totala arbetshöjd, om resande kan ske utan att flygplatsens hinderfria ytor penetreras samt, i förekommande fall, om tiderna för kranens arbete behöver samordnas med flygplatsen flygtrafik.

Flygplatsers hinderfria ytor

Med närhet till flygplats avses normalt platser som ligger innanför den yttre gräns som respektive flygplats så kallade hinderfria yta genererar. För uppförande av byggnader, torn eller sådana master som kräver bygglov kan de hinderfria ytorna beaktas i bygglovet. För tillfälliga hinder, exempelvis mobilkranar finns regler i Transportstyrelsens författningssamling (TSFS).

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder (TSFS 2010:134, TSFS 2012:93) finns bestämmelser om de hinderfria ytorna. En flygplats så kallade hinderyta sträcker sig, beroende på flygplatsens klassificering, upp till 6 km ut från flygplatsen i sidled och upp till 15 km ut från landningsbanan i dess båda förlängningar.

För de små allmänflygplatserna, flygplatser med endast sport-/klubbflygverksamhet, gäller att flygplatsens ägare/brukare ska tillfrågas då kranen planeras för arbeten inom en radie av 2,7 km från flygplatsens mittpunkt.

Utanför flygplats, dvs utanför ovan angivna avstånd, gäller att dialog ska föras med Försvarsmakten, berörda flygplatser (gäller upp till ca 60 km från flygplatserna) och LFV/ANS då kranen överstiger 20 m på landsbygd eller 50 m inom tätort.

Kartor

På Trafikverkets webbsida finns kartor över flygplatsers hinderfria ytor.

Kommunernas bygglovsmyndigheter torde också ha kunskap om de hinderfria ytorna och kan lämna upplysningar om nödvändigt behov av samråd med flygtrafikledningen på aktuell flygplats.

Kontaktuppgifter till svenska flygplatser

Swedavia

Transportstyrelsen - svenska flygplatser

Kontakt med de små flygplatserna får etableras med ägaren, vilken kan vara en kommun, en person, ett företag eller en flygklubb.

Hinderljus

Kranar som reses inom en flygplats hinderfria yta eller ute i det svenska landskapet kan vara skyldiga att föra hinderljus. Regler finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan (TSFS 2010:155, TSFS 2013:9, TSFS 2016:95).

  • Civilflyget genom Transportstyrelsen kräver normalt hinderljus från 45 m.
  • Försvarsmakten kan kräva hinderljus från 20 m.
  • I en flygplats närhet gäller andra, ofta lägre, krav för hinderljus. Höjderna bestäms av flygplatsens klassificering.
  • Upp till 149,99 m över underliggande mark eller vatten ska hinderljus bestå av armaturer som avger fast eller blinkande rött sken.
  • Över 150 m krävs att hinderljus utgörs av högintensivt vitt blinkande ljus.

Länkar

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats (TSFS 2010:134, TSFS 2012:93)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan (TSFS 2010:155, TSFS 2013:9, TSFS 2016:95)