Personlyft med mobilkranar

Den 1 juli 2015 försvann möjligheten att använda fasta personkorgar i mobilkranar i Sverige. Hängande korgar i mobilkranar är fortsatt tillåtna vid så kallade tillfälliga personlyft men då gäller särskilda regler.

Lyftanordningen ska vara tillverkad för personlyft

Reglerna för att använda kranar för personlyft finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 - Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Grundregeln är att en lyftanordning ska vara tillverkad för personlyft för att den ska få användas till att lyfta personer. Det framgår av lyftanordningens bruksanvisning om tillverkaren har konstruerat maskinen för personlyft. De mobilkranar som finns på marknaden idag är inte tillverkade för personlyft.

Övergångsregeln för fast korg försvinner 1 juli 2015

Det har funnits en övergångsregel som inneburit att kranar som varit besiktigade för personlyft enligt AFS 1983:5 (upphävd), före den 1 juli 2007 när AFS 2006:6 trädde ikraft, har kunnat användas till personlyft med fast korg längst till den 1 juli 2015.

Undantag i nödsituationer

Om kranen inte är tillverkad för personlyft finns enligt AFS 2006:6 17 § tre undantag när kranen får användas för personlyft: 1) i nödsituationer, 2) vid räddningsarbete inom räddningstjänst, polis, militär eller 3) om det anges i särskilda föreskrifter att så får ske och villkoren i de föreskrifterna är uppfyllda.

Tillfälliga personlyft

Det finns särskilda föreskrifter från Arbetsmiljöverket med regler om tillfälliga personlyft: Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:07 - Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar. Reglerna är tillämpliga på exempelvis arbeten med hängande korgar i mobilkranar.

Föreskrifterna gäller utrustning och arbete då personer lyfts med kranar eller truckar som ursprungligen inte är konstruerade och tillverkade för att lyfta personer. Ett av villkoren är att en arbetskorg som är avsedd att användas med en kran ska vara konstruerad för att hängas i kranens krok.

Personer får lyftas med en kran eller en truck endast om det är svårt eller olämpligt att använda arbetsutrustning som är konstruerad och tillverkad för att lyfta personer.

EU-direktiv

Ovanstående har sin bakgrund i EU-direktiv 2006/42/EG om maskiner samt i EU-direktiv 2009/104/EG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet, där det framgår under vilka förutsättningar personer får lyftas med kran.

Länkar

AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap

AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

Maskindirektiv 2006/42/EG

Användardirektiv 2009/104/EG