Sanktionsavgifter

Ett nytt påföljdssystem i Arbetsmiljölagen innebär att företag kan bli skyldiga att betala sanktionsavgift vid överträdelse av vissa bestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Tidigare var flera regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter straffbelagda med böter. Från den 1 juli 2014 är fler regler istället belagda med en sanktionsavgift.

Regler som berörs

Ett urval av de föreskrifter och paragrafer som är belagda med sanktionsavgifter och särskilt berör mobilkranbranschen:

AFS 2003:6 (2014:16) Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar

 • 4 § Lyftanordningar ska vara besiktigade och anmärkningar åtgärdade.
 • 27 § Förvaring av besiktningsintyget.
 • Sanktionsavgift: 40.000-400.000 kr

AFS 2006:7 (2014:21) Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar

 • 19 § Basmaskin och arbetskorg ska vara besiktigade tillsammans.
 • 20 § Visa upp besiktningsintyget.
 • Sanktionsavgift: 40.000-400.000 kr

AFS 2006:5 (2014:20) Användning av truckar 

 • 19 § Skriftligt tillstånd från arbetsgivaren för att få använda truck.
 • Sanktionsavgift: 15.000-150.000 kr

AFS 1999:3 (2014:26) Byggnads- och anläggningsarbete

 • Not. Tillämpningsområde: Reglerna gäller endast byggnads- och anläggningsarbeten.
 • 60a § Om fallskydd saknas och arbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är mer än två meter.
 • Sanktionsavgift: 40.000-400.000 kr

AFS 2005:06 (2014:23) Medicinska kontroller i arbetslivet

 • 6 § Medicinsk kontroll för tjänstbarhetsbedömning där sådana krav ställs.
 • Sanktionsavgift: 15.000-150.000 kr

SFS 1982:673 (2013:611) Arbetstidslagen

 • §§ 5-10, 13, 14 jourtid, övertid, mertid, dygnsvila och veckovila
 • Sanktionsavgift: En procent av det prisbasbelopp som gällde vid den tidpunkt då överträdelsen skedde för varje otillåten arbetstimme eller jourtid för varje arbetstagare.

Följande regler berör främst tillverkaren eller dennes representant:

AFS 2008:3 (2014:22) Maskiner

 • 6 § EG-försäkran om överensstämmelse där det framgår vilket anmält organ som medverkat i certifieringsförfarandet, eller vilka harmoniserade standarder som tillämpats. 
 • Sanktionsavgift: 150.000 kr samt 10 % av produktens eller produkternas totala försäljningsvärde fram till tidpunkt för överträdelsen.

Avgiftens storlek

Sanktionsavgiften varierar mellan 5 000 kr - 1 000 000 kr. Sanktionsavgifterna kommer både att vara differentierade och fasta. De differentierade avgifterna beräknas på antal sysselsatta: 1-500 personer. Vid 500 personer gäller maximiavgiften. Antal sysselsatta omfattar alla anställda och inhyrda på hel- eller deltid inom samma organisationsnummer.

Inspektion

Arbetsmiljöinspektören meddelar vilka brister som upptäckts. Inga sanktionsavgifter meddelas på plats. Avgiftsföreläggande utfärdas som arbetsgivaren ska godkänna. Kan inte överklagas. Om avgiftsförläggandet godkänns av arbetsgivaren är det likställt med en lagakraftvunnen dom. Arbetsmiljöverket skickar ärendet till Länsstyrelsen, dit avgiften ska betalas. Om avgiftsförläggandet inte godkänns eller om arbetsgivaren inte hör av sig, ansöker Arbetsmiljöverket hos förvaltningsrätten att arbetsgivaren ska påföras sanktionsavgiften. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten om prövningstillstånd ges.

Länkar och mer information

Mobilkranföreningens kansli har sammanställt ett informationsdokument om sanktionsavgifter som medlemsföretag kan erhålla genom att kontakta oss på kansliet, enklast genom e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se/lagochratt/sanktionsavgifter