Transportdispenser

För att få framföra transporter som överskrider de tillåtna dimensionerna och vikterna i Trafikförordningen krävs transportdispens. Mobilkranar är tunga fordon som överskrider viktgränserna för normaltrafik. För att framföra mobilkranar på allmänna vägar krävs generellt alltid transportdispenser och ibland även fordonseskorter vid bropassager. Transportdispenser ges av Trafikverket eller av kommuner som väghållare.

För mobilkranföretagens verksamhet är det en förutsättning att snabbt få transporttillstånd och tillgång till fordonseskort vid önskvärd tid och plats. Skälen för detta kan ses på företagsekonomisk nivå men också på samhällsekonomisk nivå. I samhället finns ofta inget alternativt utförande till de tunga lyft som utförs med mobilkranar. Mobilkranen är i många fall oumbärlig på till exempel en byggarbetsplats för att den övriga arbetsprocessen ska kunna fortgå.

Länkar

Trafikverket - Information om transportdispenser

Trafikförordningen (1998:1276)

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med tunga fordon (TSFS 2009:63)

Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon (TSFS 2009:64)