Verksamhet

Vi erbjuder tjänster för mobilkranbranschen i Sverige. Genom vår branschkunskap skapar vi en utvecklande dialog med myndigheter, institutioner och andra intressenter. Vi utvecklar partnerskap med branschens leverantörer, arbetar genom ett brett kontaktnät i Sverige och samverkar med organisationer i Europa.

Servicebolaget

Mobilkranföreningens dotterbolag, Mobilkranföreningens Serviceaktiebolag, bedriver juridisk och teknisk konsultverksamhet inom branschen för medlemmarnas räkning. Bolaget finns på samma adress som föreningen.

Föreningsstyrelsen fastställer övergripande inriktning som sedan servicebolaget verkställer genom strategisk planering, uppföljning av möten, och initiering av nya frågor i arbetsgrupperna/utskotten.

Arbetsutskotten

Arbetsutskotten konkretiserar, löser och verkställer frågor som initierats av servicebolaget eller av föreningen. Arbetsgrupperna är en referens för ställningstaganden och en informell mötesplats för medlemmar och partners.

För närvarande finns följande aktiva utskott:

  • försäkring och villkor
  • miljö och teknik
  • trafik
  • utbildning
  • utveckling

Försäkringsutskottet

Försäkringsutskottet är referensgrupp vid frågor som rör försäkringar, rikshantering, stöldprevention och hyresvillkor.

Försäkringsprogram
En försäkringslösning har förhandlats fram via försäkringsmäklaren BRIM, Byggindustriell Riskmanagement AB, www.brim.se. Medlemsföretag i Mobilkranföreningen erbjuds att teckna försäkringspaket till förmånliga villkor.

En viktig del i lösningen är det förebyggande arbetet, vi erbjuder riskutbildning och har tagit fram en blankett för incidentrapportering, att användas som erfarenhetsuppföljning i hela branschen. Läs mer

Stöldskydd
Vi arbetar för att öka medvetenheten om stöldprevention i branschen, allt från vardagliga rutinåtgärder till installation av startspärr och spårsändare. Försäkringsutskottet tittar på de alternativ för stöldskydd som finns och här på webbsidan publiceras löpande informationom alternativ. Läs mer

Hyresvillkor
Mobilkranföreningen har tillsammans med Kranutleiernes Landsforening i Norge utarbetat hyresvillkor gällande i båda länder. Dessa finns i översättningar till engelska och tyska. Villkoren ASKOM 98 har uppdaterats och den nya versionen benämns ASKOM 09 och gäller från 2009-01-01. Läs mer 

Miljö-/Teknikutskottet

Miljö- och teknikutskottet är referensgrupp vid frågor som rör arbetsmiljö, yttre miljö och teknikutveckling.

Att bevaka nya regelförslag och påverka myndigheter och departement i tid är en viktig fråga.

Samarbetet med branschens leverantörer ska utökas avseende uppföljning och förbättring av tekniska frågeställningar och service.

Vi ska fortsatt säkerställa att vårt inarbetade signalschema accepteras av Arbetsmiljöverket, trots att ett EU-direktiv som föreskriver ett annat stopptecken.

Vi är medlem i SIS TK 262 Lyftkranar där ett stort antal standardarder är under pågående arbete. Vi bevakar och lämnar synpunkter på revision av kranstandarder.

SIS/TK 262 Lyftkranar

Vi arbetar för en branschanpassning av de allt hårdare miljökraven som ställs från myndigheter och beställare.

Trafikutskottet

Trafikutskottet är referensgrupp vid frågor som rör transporter av mobilkranar, transportdispenser, fordonseskorter och fordonsbesiktningar.

Under senare tid har vi fått ökat gehör vid våra diskussioner med Trafikverket och städerna om en enklare och effektivare dispenshantering för transport och uppställning av mobilkranar. Vi har ett gott samarbete med den nationella dispensadministrationen.

Problematiken med föreskrivna fordonseskorter måste klargöras och verklighetsanpassas.

I storstäderna, inte minst i Stockholm, har vi stora framkomlighetsproblem, delvis beroende på undermåliga infrastruktursatsningar. Även här arbetar vi med Trafikverk och kommuner.

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är referensgrupp för frågor som rör utbildning av kranförare.

Rekrytering av kompetenta ungdomar till mobilkranförare är en avgörande fråga för mobilkranföretagen. Fortfarande är medelåldern alldeles för hög i branschen. Vi lägger därför stor vikt på ett nytt läromedel för företagslärlingar. Här samarbetar vi med Maskinentreprenörerna.

Vi har tagit fram en ny lärobok för mobilkranförare som ska användas i utbildningen. Läroboken är kopplad till en webbsida www.mobilkranforaren.se där också den nya distansutbildningen för mobilkranförare finns.