Yrkeskompetensbevis

Från 1 januari 2008 gäller lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens. I korthet innebär denna lag att förare av bussar och tunga lastbilar ska genomgå en utbildning som leder till yrkeskompetensbevis, YKB. Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil.

Utdrag ur lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens:

2 kap: Tillämpningsområde
1§ Denna lag ska tillämpas på förare som är medborgare i en EES-stat och som utför gods- eller persontransporter på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488).

För att framföra mobilkranar behövs inte YKB
Lagen är inte tillämplig på förare av mobilkranar eftersom inga gods- eller persontransporter utförs med dessa fordon. De flesta mobilkranar är registrerade som motorredskap klass I och enligt körkortslagen krävs förarbehörighet B för att framföra motorredskap klass I, det är i transportdispenserna som villkoret om C-behörighet finns. För EG-mobilkranar krävs förarbehörighet C enligt körkortslagen men enligt lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är en EG-mobilkran inte utrustad för godstransporter.

Länkar

Lag om yrkesförarkompetens (2007:1157)

Transportstyrelsen - med information om YKB